taratravel.com.vn C?ng ty C? ph?n L? hành Qu?c t? TARA TRAVEL

taratravel.com.vn
Title: C?ng ty C? ph?n L? hành Qu?c t? TARA TRAVEL
Keywords: du l?ch h? long, du l?ch trong n??c, du l?ch qu?c t?
Description: Tara Travel là c?ng ty chuyên t? ch?c ch??ng trình Du l?ch cho khách ?oàn Vi?t Nam ?i du l?ch trong n??c, du l?ch qu?c t?. Chuyên t? ch?c cho khách ?oàn qu?c t? t?i th? tr??ng Nga, Pháp, ??ng ?u, M?, …vào du l?ch t?i Vi?t Nam và các n??c ??ng D??ng nhu Lào, Campuchia.
taratravel.com.vn is ranked 9239150 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $944. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. taratravel.com.vn has 43% seo score.

taratravel.com.vn Information

Website / Domain: taratravel.com.vn
Website IP Address: 112.213.89.106
Domain DNS Server: ns3.zonedns.vn,ns1.zonedns.vn,ns2.zonedns.vn

taratravel.com.vn Rank

Alexa Rank: 9239150
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

taratravel.com.vn Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $944
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $77
Yearly Revenue: $944
Daily Unique Visitors 238
Monthly Unique Visitors: 7,140
Yearly Unique Visitors: 86,870

taratravel.com.vn WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Fri, 05 Aug 2016 11:40:20 GMT
Server Apache

taratravel.com.vn Keywords accounting

Keyword Count Percentage
du l?ch h? long 0 0.00%
du l?ch trong n??c 0 0.00%
du l?ch qu?c t? 0 0.00%

taratravel.com.vn Traffic Sources Chart

taratravel.com.vn Similar Website

Domain Site Title

taratravel.com.vn Alexa Rank History Chart

taratravel.com.vn aleax

taratravel.com.vn Html To Plain Text

C?ng ty C? ph?n L? hành Qu?c t? TARA TRAVEL ??ng nh?p Trang ch? Tour trong n??c Tour mi?n B?c Tour mi?n Trung Tour mi?n Nam Tour mi?n Tay Tour l? h?i du xuan Tour xuyên vi?t Tour khám phá Tour ??ng Tay B?c Tour ngh? d??ng Tour tr?ng m?t Tour h?i ngh? - h?i th?o Tour h?c sinh Tour ??c bi?t Tour n??c ngoài Tour Thái Lan Tour Trung Qu?c Tour Hongkong Tour Singapore Tour Campuchia Tour Lào Tour Hàn Qu?c Tour Nh?t B?n Tour Malaysia Tour Chau úc Tour Chau ?u Tour M? Tour Nam Phi Tour ?n ?? - Nepan Tour du l?ch Tay T?ng Tour ??c bi?t Khách s?n D?ch v? D?ch v? vé máy bay D?ch v? cho thuê ? t? D?ch v? vé tàu D?ch v? VISA D?ch v? H?i ngh? - H?i th?o C?m nang du l?ch ?m th?c Phong t?c - V?n hóa ??a danh du l?ch Th?ng tin h?u ích Tin t?c du l?ch Chính sách bán tour Gi?i thi?u Gi?i thi?u Tara Travel T?i sao ch?n Tara Travel Tuy?n d?ng Du l?ch tr? góp 1 2 3 CH??NG TRìNH TOUR TRONG N??C Tour ??o Ng?c Phú Qu?c 4N3? d?p Qu?c KhánhHOT CH??NG TRìNH THAM QUAN: ??O NG?C PHú QU?C (4N3?) “??NG ??O – NAM ??O – B?C ??O - C?U Cá – L?N BI?N” Ph??ng ti?n: máy bay VJ, ? t?.... Chiêm ng??ng v?nh H? Long v?i th?y phi c? H?i ?u - Tour 03HOT V?nh H? Long - Di s?n th? gi?i t?i Vi?t Nam. V?nh H? Long n?i b?t v?i h? th?ng ??o ?á và hang ??ng tuy?t ??p. ??c bi?t, b?n h?y th? c?m nh?n... Chiêm ng??ng v?nh H? Long v?i th?y phi c? H?i ?u - Tour 02HOT V?nh H? Long - Di s?n th? gi?i t?i Vi?t Nam. V?nh H? Long n?i b?t v?i h? th?ng ??o ?á và hang ??ng tuy?t ??p. ??c bi?t, b?n h?y th? c?m nh?n... Chiêm ng??ng v?nh H? Long v?i th?y phi c? H?i ?u - Tour 01HOT V?nh H? Long - Di s?n th? gi?i t?i Vi?t Nam. V?nh H? Long n?i b?t v?i h? th?ng ??o ?á và hang ??ng tuy?t ??p. ??c bi?t, b?n h?y th? c?m nh?n... Tour du l?ch C? ?? Hu? - Bi?n Thu?n An (4 ngày 3 ?êm,tàu K6 ?i?u hòa)HOT Tour du l?ch C? ?? Hu? - Bi?n Thu?n An (4 ngày 3 ?êm,tàu K6 ?i?u hòa)... Tour du l?ch Hà N?i - S?m S?n - Hà N?i (3 ngày 2 ?êm, ? t?)HOT B?i bi?n S?m S?n ch?y dài g?n 6 km t? c?a L?ch H?i ??n chan núi Tr??ng L?. B?i cát thoai tho?i, sóng êm, n??c trong xanh và n?ng ?? mu?i v?a ph?i... Tour du l?ch Hà N?i - S?m S?n - Hà N?i (2 ngày 1 ?êm, ? t?)HOT B?i bi?n S?m S?n ch?y dài g?n 6 km t? c?a L?ch H?i ??n chan núi Tr??ng L?. B?i cát thoai tho?i, sóng êm, n??c trong xanh và n?ng ?? mu?i v?a ph?i... Tour du l?ch Hà N?i - C?a Lò - Quê Bác - Hà N?i (3 ngày 2 ?êm, ? t?)HOT T? Vinh ?i 18 km ??n b?i bi?n C?a Lò. B?i bi?n dài g?n 10 km, cát tr?ng phau, m?n màng. R?ng phi lao xanh t?t. N??c bi?n trong xanh, ?? m?n t? 3,4 ??n 3,5%.... Tour du l?ch Hà N?i - Sapa - Hà N?i (4 ngày 3 ?êm,tàu h?a)HOT Sa Pa la? thi? tra?n nghi? ma?t thu??c ti?nh La?o Cai ?? ??? cao 1600 m so v??i m??t biê?n, co? khi? ha?u ?n ???i, nhiê?t ??? trung bi?nh t?? 15 ?ê?n 18 ???... CH??NG TRìNH TOUR N??C NGOàI Hà N?I - SINGAPORE - SENTOSA - Hà N?I 4 NGàY 3 ?êM GIá 11.500.000D/NG KH T8, T9/2016HOT Tour 4 ngày 3 ?êm tham quan ??t n??c Singapore, bay h?ng HàNG KH?NG QU?C GIA SINGAPORE - SINGAPORE AIRLINES, du khách s? ???c HDV ??a t?i t?t c? các ?i?m tham quan... Hà N?I - SINGAPORE - SENTOSA - Hà N?I 4 NGàY 3 ?êM GIá 9.990.000D/NGHOT Tour 4 ngày 3 ?êm tham quan ??t n??c Singapore, bay h?ng HàNG KH?NG TIGER AIR HàNH LY 27KG, du khách s? ???c HDV ??a t?i t?t c? các ?i?m tham quan n?i ti?ng t?i... HàNH TRìNH CHI TI?T 09 NGàY DU L?CH TH? NH? K?HOT V?i hành trình ch? 09 ngày c? th?i gian bay v?i h?ng h?ng kh?ng 5 sao Turkish Airlines, ch??ng trình này giúp Quy khách t?i ???c nh?ng ?i?m du l?ch n?i b?t... CH??NG TRìNH DU L?CH KíCH C?U THáI LAN ( 5 ngày 4 ?êm)HOT Thái Lan - ?i?m ??n kh?ng th? b? qua khi ??n chau á. M?t ??t n??c v?i truy?n th?ng ??o Ph?t - ??t n??c chùa vàng hàng ngàn n?m và nhi?u danh lam... 004- CH??NG TRìNH TOUR K?T H?P DU THUY?N ??A TRUNG H?I TH? NH? K? – HY L?PHOT V?i hành trình ch? 09 ngày c? th?i gian bay v?i h?ng h?ng kh?ng 5 sao Turkish Airlines, ch??ng trình du l?ch k?t h?p du thuy?n ngh? ?êm trên bi?n ??a Trung H?i... 003- CH??NG TRìNH TOUR TH? NH? K? - HY L?P 09 NGàY 08 ?êMHOT Là m?t trong nh?ng ch??ng trình du l?ch liên tuy?n hay nh?t trên th? gi?i, v?i hành trình ch? 09 ngày c? th?i gian bay v?i h?ng h?ng kh?ng 5 sao Turkish Airlines,... 002- CH??NG TRìNH TOUR TH? NH? K? - BULGARIA – HY L?P 10 NGàY 08 ?êMHOT Là m?t trong nh?ng ch??ng trình du l?ch liên tuy?n hay nh?t trên th? gi?i, v?i hành trình ch? 09 ngày c? th?i gian bay v?i h?ng h?ng kh?ng 5 sao Turkish Airlines,... 001- CH??NG TRìNH TOUR TH? NH? K? - BULGARIA – HY L?P 09 NGàY 08 ?êMHOT Là m?t trong nh?ng ch??ng trình du l?ch liên tuy?n hay nh?t trên th? gi?i, v?i hành trình ch? 09 ngày c? th?i gian bay v?i h?ng h?ng kh?ng 5 sao Turkish Airlines,... Hà N?I - SINGAPORE - ??O SENTOSA - Hà N?IHOT Singapore - ??o qu?c du l?ch tuy?t v?i nh?t chau á. Giá vé tr?n gói, ?? bao g?m t?t c? các vé vào các ?i?m vui ch?i, tham quan, th?a s?c ?n cháo ?ch ?úng... TIN T?C Và C?M NANG DU L?CH Tour n?i ??a l? 2/9/2016: Giá ?u ??i - Ch?t l??ng v??t tr?i T? ch?c Festival áo dài Hà N?i n?m 2016 Nh?ng ?i?m du l?ch Vi?t Nam h?p d?n mùa cu?i thu Cau chuy?n v? thành ph? c?ng Yokohama - Nh?t B?n 10 món ?n ngon n?i ti?ng ? Singapore Du l?ch Singapore - V?n hóa giao ti?p, ?ng x? khi g?p ng??i dan Singapore 3 NéT V?N HóA ??C TR?NG C?A NG??I SINGAPORE Y KI?N KHáCH HàNG Lê Mai Anh ( 31/07 10:46 ) Ng??i nhà mình ?? mua tour c?a bên b?n và r?t hài lòng v? cách xay d?ng ch??ng trình tour. B?n than mình là nhà xe và c?ng ?ang mu.. ??ng Th? C??ng ( 27/03 11:32 ) Mình r?t thích tour Hà N?i - ?à N?ng. Nhan viên ph?c v? r?t t?n tình Robin Lim _ Malaysian ( 01/09 10:35 ) The trip was very good. Actually, everyone in the group was impressed with Ms Phuong's (TARA Travel) arrangements. If I know anyon.. Xem t?t c? G?i ph?n h?i TOUR DU L?CH N??C NGOàI TRONG THáNG Du l?ch Thái Lan Du l?ch Trung Qu?c Du l?ch Singapore Du l?ch Hàn Qu?c Du l?ch Nh?t B?n Du l?ch Chau úc Du l?ch Chau ?u Du l?ch Nam Phi Du l?ch Tay T?ng Taratravel.com.vn Trang ch? Tour trong n??c Tour n??c ngoài Khách s?n D?ch v? C?m nang du l?ch Chính sách bán tour Gi?i thi?u Tuy?n d?ng Du l?ch tr? góp C?NG TY C? PH?N L? HàNH QU?C T? TARA B?n quy?n thu?c v? C?ng ty C? ph?n L? hành Qu?c t? TARA ? 2008 - 2016 Теl: 84-43-775 3060 - Fax: 84-43-775 9159 - Hotline: 1800.6829 Email: hoan@taratravel.com.vn - ??a ch?: 56/157 ph? Pháo ?ài Láng, qu?n ??ng ?a, Hà N?i

taratravel.com.vn Whois

Domain Name: TARATRAVEL.COM.VN